Bilingual Key Therapy, Inc. complies with applicable Federal civil rights laws and does not discriminate on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex. Bilingual Key Therapy, Inc. does not exclude people or treat them differently because of race, color, national origin, age, disability, or sex.

Bilingual Key Therapy, Inc.:

 • Provides free aids and services to people with disabilities to communicate effectively with us, such as:

○Qualified sign language interpreters

○Written information in other formats (large print, audio, accessible electronic formats, other formats)

 • Provides free language services to people whose primary language is not English, such as:

○Qualified interpreters

○Information written in other languages

If you need these services, contact Elizabeth Barrios, MS, CCC-SLP at 772- 672 0897

Complains: U.S. Department of Health and Human Services, Office for Civil Rights, electronically through the Office for Civil Rights Complaint Portal, available at https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, or by mail or phone at: U.S. Department of Health and Human Services 200 Independence Avenue, SW Room 509F, HHH Building Washington, D.C. 20201 1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD) Complaint forms are available at http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html

Español

Bilingual Key Therapy, Inc. cumple con las leyes federales de derechos civiles aplicables y no discrimina por motivos de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo.

Bilingual Key Therapy, Inc. no excluye a las personas ni las trata de forma diferente debido a su origen étnico, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo.

Bilingual Key Therapy, Inc:

 • Proporciona asistencia y servicios gratuitos a las personas con discapacidades para que se comuniquen de manera eficaz con nosotros, como los siguientes:

○ Intérpretes de lenguaje de señas capacitados.

○ Información escrita en otros formatos (letra grande, audio, formatos electrónicos accesibles, otros formatos).

 • Proporciona servicios lingüísticos gratuitos a personas cuya lengua materna no es el inglés, como los siguientes:

○ Intérpretes capacitados.

○ Información escrita en otros idiomas.

ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 1-877-696-6775.Si necesita recibir estos servicios, también puede comunicarse con Elizabeth Barrios, MS, CCC-SLP al teléfono 772 672 0897.

Reclamos: Office for Civil Rights (Oficina de Derechos Civiles) del Department of Health and Human Services (Departamento de Salud y Servicios Humanos) de EE. UU. de manera electrónica a través de Office for Civil Rights Complaint Portal, disponible en https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, o bien, por correo postal a la siguiente dirección o por teléfono a los números que figuran a continuación: U.S. Department of Health and Human Services 200 Independence Avenue, SW Room 509F, HHH Building Washington, D.C. 20201 1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD) Puede obtener los formularios de reclamo en el sitio web http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.

Kreyòl Ayisyen (Haitian Creole)

ATANSYON: Si w pale Kreyòl Ayisyen, gen sèvis èd pou lang ki disponib gratis pou ou. Rele 1-877-696-6775.

U.S. Department of Health and Human Services, (HHS, Ministè Sèvis Sante ak Imen Ameriken) konfòm ak lwa sou dwa sivil Federal ki aplikab yo e li pa fè diskriminasyon sou baz ras, koulè, peyi orijin, laj, enfimite oswa sèks. HHS pa ekskli moun oswa trete yo nan fason ki diferan akoz ras, koulè, peyi orijin, laj, enfimite oswa sèks yo.

HHS:

 • Bay èd ak sèvis gratis pou moun ki andikape pou yo kominike avèk nou nan fason ki efikas, tankou:
  • Enèprèt langaj siy ki kalifye
  • Enfòmasyon ekri nan lòt fòma (gwo lèt, odyo, fòma elektwonik ki aksesib, lòt fòma)
 • Bay sèvis lang gratis a moun lang prensipal yo pa Anglè, tankou:
  • Enèprèt kalifye
  • Enfòmasyon ki ekri nan lòt lang

Si w bezwen sèvis sa yo, kontakte HHS nan 1-877-696-6775.

Si w kwè HHS pa t bay sèvis sa yo oswa te fè diskriminasyon nan yon lòt fason sou baz ras, koulè, peyi orijin, laj, enfimite oswa sèks, ou ka depoze yon plent nan: U.S. Department of Health and Human Services, Office for Civil Rights (Biwo Dwa Sivil) atravè Office for Civil Rights Portal, pa mwayen elektwonik ki disponib nan https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, oswa pa lapòs oswa:

U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201
1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)